ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

11 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน (สายงานก่อสร้าง)

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. ดูแลงานฝ่ายการเงินทั้งระบบ 4 บริษัท
 2. เช็คสเตทเมนท์
 3. ตามยอดเบิกเงินลูกค้า โดยประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง
 4. จัดทำประมาณการรับ - จ่ายรายสัปดาห์ (ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมา)
 5. ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งโอนเงิน
 6. รายงานสถานะเงินให้ผู้บริหารทุกสัปดาห์
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ
 3. มีประสบการณ์ การเงิน สายงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
 4. มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง ตรงต่อเวลา
 5. มีความละเอียดรอบคอบ
 6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. กำหนดแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด 
 2.  จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 3.  รับผิดชอบ และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 4.  กำกับ ดูแลการสื่อสาร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรตามแผนงานที่วางไว้ 
 5.  ร่วมกำหนด Theme และจัด Sales Promotion ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อกระตุ้นยอดขาย 
 6.  วิเคราะห์ตลาด และหาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อผลักดันยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
 7.  กำกับ ดูแลการติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
 8.  กำกับ ดูแลการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นจากลูกค้า พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อลดผลกระทบก่อนประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
 9.  สนับสนุนข้อมูล รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น 
 10.  มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 11.  มีประสบการณ์ด้าน Marketing online
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการตลาด การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดดิจิทัลอย่างน้อย 3-5 ปี
 3. มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ข้อมูลต่อการปรับปรุงงาน
 4. ทักษะการนำเสนอและการเขียนที่ดี
 5. ทักษะการทำงานเป็นทีมและประสานงานที่ดี
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

After sale

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. กำหนดแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
 2. จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 3. รับผิดชอบ และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 4. กำกับ ดูแลการสื่อสาร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรตามแผนงานที่วางไว้
 5. ร่วมกำหนด Theme และจัด Sales Promotion ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 6. วิเคราะห์ตลาด และหาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อผลักดันยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 7. กำกับ ดูแลการติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 8. กำกับ ดูแลการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นจากลูกค้า พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อลดผลกระทบก่อนประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา
 9. สนับสนุนข้อมูล รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
 10. มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีประสบการณ์ด้าน Marketing online
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการตลาด การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2.  มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดดิจิทัลอย่างน้อย 3-5 ปี
 3. มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ข้อมูลต่อการปรับปรุงงาน
 4. ทักษะการนำเสนอและการเขียนที่ดี
 5. ทักษะการทำงานเป็นทีมและประสานงานที่ดี
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

Sales & Marketing การตลาด/PR

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. นำเสนอ/วางแผน ดูเรื่องการตลาด เป็นสื่อกลางระว่างลูกค้าและบริษัท
 2. วางแผนและจัดทำกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายบนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ร่วมกับลูกค้า
 3. ชอบในเรื่องของ Social Media คิด Content ในการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออน์ไลน์ต่าง ๆ 
 4. ติดต่อ ประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 5. วางกลยุทธ์ พัฒนาและขยายตลาด เพิ่มยอดขายและหาลูกค้าใหม่
 6. Supply Chain ระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และลูกค้า
 7. ค้นหาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอ Portfolio company 
 8. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าทุกระดับ
 9. ประเมินความต้องการของลูกค้า สร้างโอกาสในการขายและทำการปิดการขายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดและการขาย 1 ปีขึ้นไป
 3. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติที่ดี
 5. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube
 7. รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
 8. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 9. มีพาหนะส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลงานด้านเอกสารในหน่วยงาน และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารขออนุมัติ, เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
 3. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดจำ Monthly Reports ของฝ่าย
 4. ติดตามข้อมูลโครงการเพื่อนำมาจัดเก็บให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 5. ดูแลการเบิก, จัดเก็บอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในโครงการ
 6. ดูแลจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ภายในหน่วยงานให้เป็นระเบียบ
 7. ทำรายงานการประชุม
 8. จัดทำ PAYMENT VOUCHER ผู้รับเหมา
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1. 1เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 23-28 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์งานธุรการประจำโครงการมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 6. ใช้ MS.OFFICE ได้ในระดับดี
 7. เดินทางไปประจำโครงการได้
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

Foreman- Site Engineer สายโยธา

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมงาน และประสานงานประจำหน่วยก่อสร้าง
 2. ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ทีมงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน
 3. ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 4. ควบคุม ประสานงาน และวางแผนการก่อสร้างให้ทันกำหนดการ
 5. ทำงานอื่น ๆ ในไซต์ก่อสร้างตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ก่อสร้าง / ปริญญาตรี สาขาโยธา
 2. มีประสบการณ์ในงานทำบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้ (จันทร์ - เสาร์)
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

Project Manager – Construction

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. ดูแลงานโครงการก่อสร้างโดยรวมตั้งแต่ต้นจนจบ
 2. จัดการงบประมาณและประเมินต้นทุน
 3. ถอดราคา จัดทำ BOQ ได้* (สำคัญ)
 4. จัดทำรายงานสถานะความคืบหน้าของงาน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันทุกอย่างที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นตามที่ประเมินไว้
 5. จัดการให้ไซต์งานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ
 6. ติดต่อประสานงาน รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้รับเหมาช่วง วิศวกรและทีมงานหลักของโครงการ
 7. จัดให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับไซต์งานก่อสร้างวางแผนดำเนินงานก่อสร้างและจัดการให้ทำเสร็จตามกำหนดเวลา
 8. จัดสรรและจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้มีพร้อม เมื่อจำเป็นต้องใช้ตลอดโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาโฟร์แมนและวิศวกรสนามแก้ไขปัญหาในการก่อสร้าง และประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 1. เพศชาย อายุ : 30 - 45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง หรือวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ Project Management มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี*
 4. สามารถใช้ โปรแกรม MS.Project, Auto Cad, Setch up และมีความรู้ทักษะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์
 5. หากมี ใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
 6. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพ และ ปริมณฑล
 7. มีใบขับขี่ และต้องมีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

Estimate วิศวกรประมาณราคา

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. ถอดแบบคำนวณปริมาณและราคาก่อสร้าง
 2. คำนวณปริมาณวัสดุ และจัดทำ BOQงานก่อสร้าง พร้อม Back up Sheet
 3. สามารถตรวจสอบปริมาณงาน จากโครงการต่างๆ
 4. สามารถทำแผนงานก่อสร้างได้
 5. จัดทำราคา ตรวจสอบราคาจากท้องตลาดได้
 6. ควบคุมงบประมาณของแต่ละโครงการ
 7. มีความสามารถในการตจ่อรองเงื่อนไขต่างๆได้
 8. ติดตามและตรวจสอบต้นทุนของแต่ละโครงการได้คิดปริมาณงาน เพื่อสรุปรายการสั่งซื้อวัสดุและสั่งจ้างผู้รับเหมา
 9. ขออนุมัติ และจัดทำงวดงานสำหรับเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้รับเหมา (Payment)
 10. ขออนุมัติ และควบคุมงบประมาณงานจ้างของแต่ละหมวดงาน ถอดแบบงาน ประมาณราคางานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงาน ระบบ คิดปริมาณงานเพิ่ม-ลด เปลี่ยนแปลง และงานเคลมค่าใช้จ่ายต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามแผน
 1. วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา, สถาปัตย์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะและประสบการณ์ในงานประมาณราคา และทำเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 3. มีความรู้เรื่องเทคนิคการก่อสร้าง การสรรหาวัสดุการก่อสร้าง
 4. สามารถใช้โปรแกรม CAD และ ms office ได้ดี
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

โฟร์แมน (งานระบบประปา,แอร์,ไฟ)

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ (ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย)ให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง
 3. ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ
 4. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย
 5. รายงานความก้าวหน้าของงาน
 6. ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
 7. ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. วุฒิการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี ก่อสร้างหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมระบบประปา และไฟฟ้า 0-5 ปี
 3. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้ (จันทร์ - เสาร์)
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

Quantity Surveyor Interior (QS)

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. สำรวจปริมาณงาน และประมาณราคางานวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมและงานออกแบบตกแต่งภายใน
 2. ออกแบบแปลน, Perspective, 3D, Drawing, สเปกวัสดุต่างๆ, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ที่ใช้ในงานออกแบบจนจบกระบวนการ
 3. เข้าใจรายละเอียดในการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพติดตามประสานงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และรายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้บังคับบัญชา
 4. คิดปริมาณงาน / ประเมินราคาและตรวจสอบ Bill of quantity (BOQ)
 5. และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. Minimum 3 - 8 years of working experience in any related field
 2. Bachelor’s Degree in Architecture, civil engineer or related field
 3. Good command in English and Microsoft literacy is a plus
 4. Good command in English and Microsoft literacy is a plus
 5. ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 2 - 8
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]

เลขานุการผู้บริหาร

  1 มีนาคม พ.ศ. 2567  
 1. ติดต่อประสานงานการต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุมการดูแลเอกสารที่สำคัญของบริษัท
 2. ติดต่อประสานงานกับทั้งคนในองค์กรและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 3. จัดการ เรียงลำดับงานของผู้บริหารให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การจัดทำเอกสารทางการบริหาร หรือติดตามเอกสารจากฝ่ายต่างๆดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ข้าร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ใต้บังคับบัญชาและจดรายละเอียดการประชุม
 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเลขานุการงานเอกสารและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครการบ้าน 2 ปีขึ้นไป
 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3. ดูแลและบริหารจัดการงานและเวลาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. มีทักษะในการสื่อสาร ปฎิสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร
 5. สามารถรับมือกับความกดดันในการทำงานได้
 6. ตรงต่อเวลา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 7. มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
 8. หากมีประสบการณ์งานก่อสร้างหมู่บ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. บุคลิกภาพดี
widehouse

โทร : 096-1189-868
Email : [email protected], [email protected]
widehouse