ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านมีขั้นตอนและเอกสารที่คุณจะต้องปฏิบัติตามขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของพื้นที่ที่คุณตั้งแต่ที่ตั้งบ้านของคุณ.
โพสเมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว
อ่าน : 1,252
ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านมีขั้นตอนและเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมรายละเอียดเบื้องต้น

 1. ศึกษากฎหมายท้องถิ่น: ก่อนที่คุณจะยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน คุณควรศึกษากฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง มีข้อกำหนดและข้อบังคับใดที่คุณต้องปฏิบัติตามหรือไม่ เช่น ความสูงของบ้าน ระยะห่างจากขอบเขตบริเวณแนวระบายน้ำ และอื่นๆ

 2. สร้างแผนการก่อสร้าง: วางแผนการก่อสร้างบ้านของคุณ รวมถึงการออกแบบและวางแผนโครงสร้างต่างๆ และการจัดการกับการจราจรและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโครงการ

 3. จ้างวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ: หากจำเป็นต้องมีการรับปรึกษาจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างและคำแนะนำในการเตรียมเอกสาร

 4. ยื่นคำขออนุญาต: ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณ เช่น สำนักงานเทศบาล หรือหน่วยงานรัฐ และยื่นคำขออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนด

 5. รอการอนุมัติ: หลังจากที่คำขออนุญาตถูกยื่น คุณจะต้องรอให้คำขอของคุณได้รับการพิจารณา หากมีความต้องการให้ปรับปรุงหรือแก้ไข เครื่องหมายตามคำแนะนำ

 6. รับอนุญาตและการตรวจสอบ: เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติ คุณสามารถเริ่มก่อสร้างบ้านได้ ระหว่างการก่อสร้าง อาจมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความสอดคล้องกับข้อกำหนด

 7. สร้างบ้าน: เมื่อคุณได้รับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบ คุณสามารถเริ่มก่อสร้างบ้านได้ตามแผนที่ได้กำหนด

 8. รายงานการก่อสร้าง: รายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างหรือการประกอบสร้างตามที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น

กรุณาจดบันทึกข้อมูลและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องการสำหรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านของคุณ เนื่องจากขั้นตอนและเอกสารอาจแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อความสำเร็จของโครงการของคุณในระยะยาว

 

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

 1. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ
 2. สำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
 3. ได้รับเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการให้แก้ไขในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง
 4. เมื่อได้เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างบ้านมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อในลำดับถัดไป

 

 

เอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

เมื่อมีความต้องการจะขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าของบ้านจะต้องเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม ก่อนเข้าไปเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เพราะถ้าหากเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วนตามที่ทางการกำหนด อาจจะส่งผลให้การยื่นขอไม่ผ่านการพิจารณา โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้

 1. เอกสารสำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 3. เอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนา นส.3 จำนวน 2 ชุด
 4. แบบก่อสร้างแผนผัง และรายการประกอบแบบ จำนวนอย่างละ 5 ชุด
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารหลักฐานเฉพาะเรื่อง

เอกสารหลักฐานที่ใช้เฉพาะเรื่อง ถ้าผู้ยื่นมีเอกสารเหล่านี้ ให้นำมายื่นต่อเจ้าพนักงานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 1. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน (กรณีสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น)
 2. ใบยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น)
 3. ใบยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดที่ดิน
 4. ใบรับรองของสถาปนิก
 5. ใบรับรองของวิศวกร
 6. ใบควบคุมงานของสถาปนิก
 7. ใบควบคุมงานของวิศวกร
 8. หลักฐานแสดงที่ดินใกล้เคียง (ในกรณีที่ใช้ผนังร่วมกัน หรือสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดิน)
 9. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง
 10. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง

 

กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน เนื่องจากข้อกำหนดอาจแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณมั่นใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องในกระบวนการขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้านของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

widehouse